Statusi Investitor Strategjik

Procedurat e aplikimit

Kur aplikimi tek AIDA bëhet nga Ministrat e linjës përgjegjës për projektin, kërkesa duhet të shoqërohet me një relacion shpjegues mbi rëndësinë strategjike të projektit, si dhe përshkrimin e detajuar të elementëve të mëposhtëm:

 • Vlerën totale të parashikuar të investimit.
 • Kohën e nevojshme për realizimin e investimit.
 • Produktivitetin dhe vlerën e shtuar që do të sjellë investimi.
 • Mundësitë e punësimit dhe hapja e vendeve të reja të punës, që parashikohen si pasojë e investimit.
 • Përputhshmërinë e projektit me politikat dhe prioritetet ekonomike sektoriale.
 • Mundësitë e zhvillimit ekonomik rajonal dhe lokal që paraqet investimi.
 • Mundësitë e zhvillimit dhe përmirësimit të kushteve e standardeve për prodhimin e mallrave dhe ofrimin e shërbimeve që paraqet investimi.
 • Teknologjitë e reja që sjell investimi, të cilat rrisin konkurrencën dhe efektivitetin.
 • Rritjen e nivelit të përgjithshëm të sigurisë dhe cilësisë së jetës së qytetarëve, si pasojë e realizimit të investimit.
 • Mbrojtjen e mjedisit dhe të konsumatorit që garanton projekti.

Masat Mbeshtetese

 • Kryerje të veprimeve përgatitore, përgatitje të dokumenteve dhe aplikim administrativ me procedurë të përshpejtuar nga agjenti asistues.
 • Trajtim me prioritet të përgatitjes së dokumentacionit, dhënies së mendimeve apo ndjekjen e procedurave, për përgatitjen dhe realizimin e investimit strategjik.
 • Konsolidim të tokës.
 • Programe mbështetëse.
 • Mbështetje me infrastrukturë ndihmëse.
 • Vënie në dispozicion të pasurive të paluajtshme shtetërore për zhvillimin dhe realizimin e projekteve investuese strategjike, sipas legjislacionit në fuqi.

Kriteret e perzgjedhjes

 • Ministria e linjës përgjegjëse për një projekt, për të përfituar statusin “Projekt me potencial strategjik”.
 • Investitor propozues i projektit, propozues i projektit për të përfituar statusin “Projekt me potencial strategjik”.
 • Subjekti investues propozues për të përfituar statusin “Investitor/investim strategjik procedurë e asistuar”, “Investitor/investim strategjik procedurë e veçantë”.

Social Media