IHD

Tërheqja dhe lehtësimi i investimeve

Në fushën e tërheqjes së investimeve Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, (AIDA):

Lehtësimi i Investimeve

Në fushën e lehtësimit të investimeve Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, (AIDA):

Iniciativat kryesore

AIDA ka një rol proaktiv në qasjen ndaj krijimit të marrëdhënieve sa më të forta mes Agjencisë dhe të gjithë aktorëve që kontribuojnë në krijimin e një klime sa më të favorshme, për rritjen e investimeve të huaja në Shqipëri.

Për këtë arsye, Agjencia mbetet e angazhuar në krijimin apo përfshirjen e vazhdueshme në iniciativa që krijojnë apo zgjerojnë mundësi të reja për investitorë të rinj, apo investitorët e pranishëm në vend.

Përpjekjet për promovim lidhen gjithashtu, me angazhimin e vazhdueshëm, me investitorë të cilët janë tashmë të pranishëm në Shqipëri.

Duke ofruar shërbime efektive dhe duke mbajtur hapur kanalet e komunikimit, AIDA fiton besim, shikueshmëri dhe besueshmëri për investitorë të tjerë të mundshëm të cilët do të angazhohen me ne, për planet e tyre, për të investuar në Shqipëri.

Social Media