Projekte në zbatim

Projekti  “Skills for Sustainable Employment and Inclusive Economic Growth of Cross-Border Region of Albania and Montenegro – Skills for Jobs Albania – Montenegro” është projekt i financuar nga Bashkimi Europian nga programit “Cross-Border Cooperation Programme Montenegro – Albania 2014-2020, nëpërmjet Instrumentit për Asistencën e Para-Aderimit (IPA II).

Implementimi i këtij projekti ka filluar në Shkurt 2023 dhe do të zgjasë deri në Janar 2025.

Palët implementuese të projektit janë: Organizata jo-fitimprurëse në Mal të Zi, Foundation Business Start-Up Centre Bar (partner drejtues/koordinator), Dhoma e Ekonomike e Malit të Zi (partner), Agjencia Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve (partner) dhe organizata jo-fitimprurëse e bazuar në qytetin e Shkodrës “Go2 Albania Organization” (partner i asociuar).

Qëllimi kryesor i këtij projekti është nxitja e punësimit dhe përfshirja sociale duke lehtësuar hyrjen në tregun e punës për të rinjtë dhe gratë në zonat ndërkufitare të Shqipërisë dhe Malit të Zi. Target-grupi i synuar përfshin punëkërkuesit me nivel të ulët dhe të mesëm arsimimi, nivel të ulët kualifikimi dhe me aftësi që nuk përputhen me kërkesën e tregut të punës, të rinjtë (mosha 15 deri në 29 vjeç) dhe gratë që kërkojnë punësim.

AIDA është pika kryesore e të gjitha aktiviteteve që do të zhvillohen në Shqipëri, që nga identifikimi dhe koordinimi i pjesëmarrësve në trajnim dhe mentorim, si dhe punëdhënësve dhe bizneseve që do të përfshihen në këtë projekt.

Aktivitetet e përfshira në implementimin e këtij projekti do të realizohen mes Shqipërisë (Bashkia Shkodër, Bashkia e Vaut të Dejës, Bashkia e Malësisë së Madhe) dhe Malit të Zi (Podgoricë, Tuz, Budva, Bar, Ulqin, Danilovgrad dhe Cetinje).

Për më shumë informacion ndiqni linkun në vazhdim:

Pjesëmarrja e AIDA-s në konferencën hapëse të projektit

Rezultatet e pjesëmarrjes në “Konferencën për mundësitë e punësimit dhe tendencat e tregut të punës në zonën ndërkufitare mes Shqipërisë dhe Malit të Zi”

Hapet thirrja për aplikim për të gjithë individët e papunë, të rinjtë (15-29 vjeç) dhe gratë në zonat e Bashkisë Shkodër, Bashkia Vau i Dejës dhe Bashkia Malësi e Madhe të aplikojnë për trajnime në punë.

Thirrje për aplikim për biznese punëdhënës që janë të interesuar të ofrojnë trajnime për të rinjtë (15-29 vjeç) dhe gratë e papuna në zonën e Bashkisë Shkodër, Bashkia Vau i Dejës dhe Bashkia Malësi e Madhe

Shtyhyet afati i thirrjes për aplikim për të gjithë individët e papunë, të rinjtë (15-29 vjeç) dhe gratë në zonat e Bashkisë Shkodër, Bashkia Vau i Dejës dhe Bashkia Malësi e Madhe të aplikojnë për trajnim në punë.

Shtyhyet afati i thirrjes për aplikim për biznese punëdhënës që janë të interesuar të ofrojnë trajnime për të rinjtë (15-29 vjeç) dhe gratë e papuna në zonën e Bashkisë Shkodër, Bashkia Vau i Dejës dhe Bashkia Malësi e Madhe.

Thirrje për ekspert në kuadër të zbatimit të projektit “Aftësi për punësim të qendrueshëm dhe rritje ekonomike gjithëpërfshirëse rë rajonit ndërkufitar të Shqipërisë dhe Malit të Zi, Programi i Bashkëpunimit Ndërkufitar Mal i Zi – Shqipëri 2014 -2020”

Workshopi trajnues për bizneset e përzgjedhura në kuadër të projektit “Aftësi për punësim të qendrueshëm dhe rritje ekonomike gjithëpërfshirëse rë rajonit ndërkufitar të Shqipërisë dhe Malit të Zi”

Social Media