Institucionet Financiare

Për të realizuar shërbimet financiare të nevojshme për operimin e biznesit tuaj në Shqipëri, mund të përdorni shërbimet e ofruara nga disa Institucione financiare si banka dhe jobanka.

Bankat janë institucione financiare, që ushtrojnë veprimtarinë bankare të pranimit të depozitave monetare ose të fondeve të tjera të ripagueshme nga publiku dhe përdorimin e tyre për dhënie kredie e vendosje në emër dhe për llogari të vet si dhe veprimtari të tjera financiare, sipas përcaktimeve në kuadrin ligjor. Aktualisht në Shqipëri operojnë 11 banka, me kapital të huaj dhe vendas.

Subjektet financiare jobanka janë institucione financiare, që ushtrojnë veprimtaritë financiare, të përcaktuara në kuadrin ligjor dhe rregullativ, të tilla si kredidhënia, mikrokredia, faktoringu, qiraja financiare, shërbimi i pagesave dhe transferimit të parave, emetimi i parasë elektronike, këmbimi valutor, etj. Aktualisht, në Shqipëri operojnë 37 subjekte financiare jobanka.

Lista e subjekteve bankave të licensuara

Banka Amerikane e Investimeve sh.a.

Banka e Parë e Investimeve, Albania sh.a.

Banka e Bashkuar e Shqipërisë sh.a.

Banka Intesa Sanpaolo Albania sh.a.

Banka Credins sh.a.

Banka Kombëtare Tregtare sh.a.

Banka OTP Albania sh.a

Banka Procredit sh.a.

Banka Raiffeisen sh.a.

Banka Tirana sh.a.

Banka Union sh.a.

Lista e subjeketeve financiare jobanka

UNION FINANCIAR TIRANË SH.A.

POSTA SHQIPTARE SH.A.

AK- INVEST SH.A

NOA SH.A

FONDI BESA SH.A

FINAL SH.P.K.

AGROKREDIT SH.A.

RAIFFEISEN LEASING SH.A

LANDESLEASE SH.A.

AGRO & SOCIAL FUND SH.P.K.

MIA Finance SH.A.

TRANZIT SH.P.K.

M-PAY SH.P.K

FAB INVEST SH.P.K

PLATINIUM INVESTMENT SH.P.K.

TIRANA FACTORING & LEASE SH.A.

PORSCHE LEASING SH.P.K.

ALBANIA LEASING SH.A.

IUTECREDIT ALBANIA SH.A.

KREDIT PARTNER SH.P.K.

CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA SH.P.K.

EASYPAY SH.P.K.

MICRO CREDIT ALBANIA SH.A.

ALBANIAN FINANCIAL INSTITUTION SH.P.K.

RAEA FINANCIAL SERVICES SH.P.K.

VIRTUS LENDING SH.A.

KREDO FINANCË SH.P.K.

TIRANA CAPITAL TRADE SH.P.K.

CREDITAL SH.P.

PAYSERA ALBANIA SH.P.

ANTIGONE FINANCIAL ENTERPRISE SH.P.K.

eREJA SH.P.K

RPAY SH.P.K.

SOFT & SOLUTION SH.P.K

RUBICON SH.A.

IUTEPAY SH.P.K

LENDAL SH.P.K.

BKT PAY SH.A.

Social Media